Regulamin

Regulamin

 

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.kominkigp.pl/, jest prowadzony jest przez firmę KOMINKI GP SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378498, posiadającą nr NIP 679-305-78-01 oraz nr REGON 121462652

2. Sklep internetowy http://sklep.kominkigp.pl/, zwany dalej KOMINKI GP prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a KOMINKI GP.

4. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie po dokonaniu uprzedniego zatwierdzenia treści niniejszego Regulaminu, wobec czego domniemuje się, że Klientom znane są niniejsze postanowienia i są przez nich akceptowane

5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy KOMINKI GP swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).

6. KOMINKI GP zastrzega, iż kolory produktów w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć. Drobne ubytki emalii na krawędziach i nierówności odlewu są cechą naturalną produktu i nie stanowią podstawy reklamacji.

 

Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia składane są na stronie http://sklep.kominkigp.pl/.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. KOMINKI GP zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

 3. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez oprogramowanie sklepu na adres wskazany przez Klienta. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

a) w przypadku przedpłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej

wysokości

b) w przypadku płatności za pobraniem – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienie od Klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia od rozpoczęcia realizacji do wysyłki to 2 dni robocze.

 2. Klient informowany jest o stanie zamówienia poprzez wiadomości e-mail.

 3. W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez KOMINKI GP terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

 4. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub części do czasu rozpoczęcia realizacji.

 5. KOMINKI GP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 6. KOMINKI GP w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

Płatności

 

1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenie Klienta faktura VAT.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Asortyment i ceny mogą ulegać zmianie.

4. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności z listy wyświetlanej przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

5. Dane potrzebne do dokonania przelewu Klient otrzyma we wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia

6. Numer konta KOMINKI GP:

 raiffeisen 68 1750 0012 0000 0000 3449 6347

 

Koszty dostawy przesyłek krajowych

Dostawa zamówienia za kwotę przekraczającą 100 zł jest bezpłatna

Do zamówienia za kwotę poniżej 100 zł doliczany jest koszt dostawy. Koszt ten podawany jest Klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

Koszt przesyłki za granicę przeliczany jest każdorazowo w zależności od adresu dostawy i gabarytów przesyłki. W sprawie wyceny przesyłki zagranicznej skontaktuj się z administracją sklepu: sklep@godin.com.pl

 

Termin otrzymania przesyłki

 

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to suma czasu realizacji zamówienia przez KOMINKI GP i czasu dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. KOMINKI GP nie odpowiada za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

 

Zwroty i wymiana

 

1. KOMINKI GP gwarantuje możliwość zwrotu lub wymiany zakupionych towarów w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki

2. W wypadku zwrotu:

 1. Należy telefonicznie lub drogą mailową zgłosić chęć zwrotu

 2. towar należy przesłać na adres sprzedawcy zachowując dowód nadania

 3. nie przyjmujemy paczek za pobraniem

 4. zwrot pieniędzy następuje przelewem bankowym na wskazane przez kupującego konto w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez nas towaru

 5. Zwracany towar przyjmujemy tylko w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i z dołączonym dowodem sprzedaży. Towar nie może być zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany.

 6. Klient wysyła towar odpowiednio zabezpieczony i na własny koszt

 7. Wymieniany towar jest wysyłany na koszt KOMINKI GP

3. W wypadku wymiany

 1. Należy telefonicznie lub drogą mailową zgłosić chęć wymiany

 2. towar należy przesłać na własny koszt na adres sprzedawcy zachowując dowód nadania

 3. Wymieniany towar przyjmujemy tylko w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i z dołączonym dowodem sprzedaży. Towar nie może być zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany.

 4. W wypadku różnicy w cenach wymienianych towarów KOMINKI GP poinformuje Klienta o konieczności dopłaty lub zwróci nadpłatę przelewem bankowym na wskazane przez kupującego konto w terminie 7 dni roboczych od otrzymania towaru.

 5. Wymieniony towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki a w przypadku konieczności dopłaty, również od jej otrzymania.

 

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z
KOMINKI GP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
3. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu. W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.
4. Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

 

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy wszystkich swoich Klientów, iż dane osobowe nam udostępnione są wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.
Wymagamy od Klientów podania tylko i wyłącznie danych potrzebnych do wysyłki zamówionych produktów (imię i nazwisko, dokładny adres, oraz adresu skrzynki e-mail, telefon kontaktowy).
Każdy klient ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe były usunięte z archiwów sklepowych. Wymagane jest wówczas przesłanie e-maila z prośbą o usunięcie danych osobowych na adres mailowy sklep@godin.com.pl . We wniosku należy podać imię i nazwisko w celu identyfikacji zgłoszenia.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. W wypadku niezgodności któregokolwiek postanowienia regulaminu z obowiązującymi przepisami, postanowienie to jest nieważne a w jego miejsce stosuje się odpowiednie przepisy.