Regulamin

Postanowienia wstępne


 


1. Sklep internetowy, działający pod adresami http://sklep.kominkigp.pl/http://czesci.godin.com.pl/, http://garnki.godin.com.pl/  jest prowadzony jest przez firmę KOMINKI GP SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378498, posiadającą nr NIP 679-305-78-01 oraz nr REGON 121462652


2. Sklep internetowy, zwany dalej KOMINKI GP prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


3. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a KOMINKI GP.


4. Definicje:


- sprzedawca - firma KOMINKI GP SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378498, posiadającą nr NIP 679-305-78-01 oraz nr REGON 121462652


- sklep internetowy – sklep internetowy sprzedawcy działający pod adresami http://sklep.kominkigp.pl/, http://czesci.godin.com.pl/, http://garnki.godin.com.pl/ 


- Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 


- Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę


- Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy


- Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy


- Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta


- Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,


- Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach


- Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą


- Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim


- Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą


- Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka


- Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą


- Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu


5. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie po dokonaniu uprzedniego zatwierdzenia treści niniejszego Regulaminu, wobec czego domniemuje się, że Klientom znane są niniejsze postanowienia i są przez nich akceptowane


6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy KOMINKI GP swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).


7. KOMINKI GP zastrzega, iż kolory produktów w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć. Drobne ubytki emalii na krawędziach i nierówności odlewu są cechą naturalną produktu i nie stanowią podstawy reklamacji.


8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Składanie zamówień


  1. Zamówienia składane są na stronach http://sklep.kominkigp.pl/http://czesci.godin.com.pl/, http://garnki.godin.com.pl/

  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. KOMINKI GP zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

  3. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez oprogramowanie sklepu na adres wskazany przez Klienta. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

  4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:


a) w przypadku przedpłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej


wysokości


b) w przypadku płatności za pobraniem – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienie od Klienta.


  1. Czas realizacji zamówienia od rozpoczęcia realizacji do wysyłki jest określony przy każdym produkcie indywidualnie.

  2. Klient informowany jest o stanie zamówienia poprzez wiadomości e-mail.

  3. W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez KOMINKI GP terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

  4. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub części do czasu rozpoczęcia realizacji.

  5. KOMINKI GP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  6. KOMINKI GP w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.


 


Płatności


 


1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenie Klienta faktura VAT.


2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.


3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Asortyment i ceny mogą ulegać zmianie.


4. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności z listy wyświetlanej przed ostatecznym złożeniem zamówienia.


5. Dane potrzebne do dokonania przelewu Klient otrzyma we wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia


6. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk.


7. Numer konta KOMINKI GP:


IBAN: PL80 1030 0019 0109 8530 0031 3254
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
BIC/SWIFT: CITIPLPX


Koszty dostawy przesyłek krajowych


Dostawa zamówienia za kwotę przekraczającą 200 zł gdy wybraną formą płatności jest przedpłata jest bezpłatna

Do zamówienia za kwotę poniżej 200 zł doliczany jest koszt dostawy. Koszt ten podawany jest Klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE


Koszt przesyłki za granicę przeliczany jest każdorazowo w zależności od adresu dostawy i gabarytów przesyłki. W sprawie wyceny przesyłki zagranicznej skontaktuj się z administracją sklepu: sklep@godin.com.pl


 


Termin otrzymania przesyłki


 


1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to suma czasu realizacji zamówienia przez KOMINKI GP i czasu dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.


2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. KOMINKI GP nie odpowiada za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.


 


Odstąpienie od umowy
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),z uwzględnieniem przypadków określonych w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) . przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.


2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:


a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej 
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.


4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: KOMINKI GP SP. Z O.O. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, tel. 122611710


5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.


6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.


9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Reklamacja z tytułu uszkodzenia przesyłki


1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.


2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta właściwej firmy kurierskiej.


3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący powinien dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.


4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedawcy


5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) i sporządzone zdjęcia Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres sklep@godin.com.pl


6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.


7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie są zgłaszane przez Sprzedawcę, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody i pozostałej dokumentacji, np zdjęć.


8. Postanowienia punktów 1 – 7 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.


Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne


1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę mailowo.


2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 


3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.


4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.


5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: KOMINKI GP SP. Z O.O. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, tel. 122611710 lub pod inny adres wskazany przez sprzedawcę. Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.


6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.


9. Nieznaczne różnice w wyglądzie lub kolorze produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) .
Ochrona danych osobowych


W związku z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są przekazane dane osobowe, jest firma Kominki GP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, tel. 122611710


2. Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta lub dokonywania zakupu na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.


3. Przetwarzanie danych osobowych w Kominki GP sp. z o.o. jest niezbędne do:
• realizacji zamówień przekazywanych droga elektroniczną;
• zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;
• obsługi reklamacji i zwrotów;
• obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;
• kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;


4. Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:
• prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;
• zapewnienia obsługi usług płatniczych;
• zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej; 
• windykacji należności;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
• zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;
• prowadzenia analiz statystycznych;


5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.


4.Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany w aktualnie obowiązujących przepisach skarbowych dotyczących czasu przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres jeśli adminstrator uzna to za konieczne ze względu na przysługujące Państwu uprawnienia z tytułu gwarancji.


7. Wymaga się podania przynajmniej następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:
• w przypadku klienta detalicznego – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
• w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu;


8. Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.


9. Kominki GP sp. z o.o. może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.


10. Kominki GP sp. z o.o. gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:
• dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kominki GP sp. z o.o.; 
• zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
• dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
• cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych; 
• dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;


11. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


12. Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;


13. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.


14. Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


15. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kominki GP sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.


16. Kominki GP sp. z o.o. dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.
Postanowienia końcowe


 


1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


4. W wypadku niezgodności któregokolwiek postanowienia regulaminu z obowiązującymi przepisami, postanowienie to jest nieważne a w jego miejsce stosuje się odpowiednie przepisy.


5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy